Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2021, № 3-4, с. 45-49.
DOI: 10.15222/TKEA2021.3-4.45
УДК 576.3+543.42+519.6+006.9
Оцінка метрологічних характеристик методу спектрального аналізу для визначення морфології еритроцитів
(українською мовою)
Сокол Є. І., Колісник К. В., Бернадська Т. В.

Україна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Досліджено метрологічні характеристики запропонованого методу побудови тривимірного зображення еритроцитів, який поєднує методи спектрального аналізу та імітації подвійного відпалу. Результати розрахунку приведених похибок і роздільної здатності вимірювального каналу цифрового інтерференційного мікроскопа вказують на прийнятну точність визначення геометричних параметрів форми еритроцитів, які можуть свідчити про певні діагностичні ознаки та бути використаними для аналізу клінічного стану організму пацієнта.

Ключові слова: форма еритроцита, тривимірне зображення, спектральний аналіз, метрологічні характеристики, похибка вимірювання, роздільна здатність.

Дата подання рукопису 23.06 2021
Використані джерела
 1. Современные методы биофизических исследований. Под ред. А.Б. Рубина. Москва, Высшая школа, 1988, 359 с.
 2. Владимиров Ю.А,, Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов. Москва, Дрофа, 2006, 285 с.
 3. Шмидт В. Оптическая спектроскопия для химиков и биологов. Москва, Техносфера, 2007, 368 с.
 4. Мерзляк М.Н., Чивкунова О.Б, Маслова И.П. и др. Спектры поглощения и рассеяния света клеточными суспензиями некоторых цианобактерий и микроводорослей. Физиология растений, 2008, т. 55, № 3, с. 464–470.
 5. Сокол Є.І., Бернадська Т.В., Колесник К.В. та ін. Мікроскоп для отримання трьохвимірного зображення мікрооб'єктів, що заломлюють світло. Патент на корисну модель 138635 Україна, опубл. 10.12.19, бюл. №23/2019.
 6. Сокол Є.І., Бернадська Т.В., Колесник К.В., Томашевський Р.С. Інтерференційний голографічний мікроскоп з автоматизованою зміною збільшення та покращеними оптико-технічними характеристиками. Патент на корисну модель 141606 Україна, опубл. 27.04.2020, бюл. №82020.
 7. Sokol Ye., Kolisnyk K., Tomashevskyi R., Bernadskaya T. Improving the Method of Interference Holography to Determinethe State of Plasma Membranes. 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). Kyiv, Ukraine, 2019, рр. 157–164. https://doi.org/10.1109/ELNANO.2019.8783675 (Ukr)
 8. Сокол Е.И., Колесник К.В., Панибратцева С.Г., Бернадская Т.В. Методы трехмерной визуализации морфологи микрообъектов. Матеріали ІIІ Міжнародної науково-технічної конференції "Актуальні проблеми автоматики та приладобудування". Украина, Харьков, 2020, с. 82–83.
 9. Forman M.C., Aggoun A., McCormick M., Leicester U.K. Simulated annealing for optimisation and characterisation of quantisation parameters in integral 3d image compression. In Image Processing II: Mathematical Methods, Algorithms and Applications, 2000, pp. 399–413.
 10. Tishko Т., Titar V., Tishko D., Nosov K. Digital holographic interference microscopy in the study of the 3D morphology and functionality of human blood erythrocytes. Laser Physics, no. 18, pp. 486–490. https://doi.org/10.1134/s11490-008-4024-0
 11. Володарський Є.Т, Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердук Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навч. посіб. Вінниця, Велес, 2001, 219 с.
 12. Чинков В.М. Основи теорії похибок засобів вимірювальної техніки. Навч. посіб. Харків НТУ "ХПІ". 2008. 86 с.
 13. Павленко Ю.Ф. Забезпечення єдності електрорадіовимірювань. Навч. посіб. Харків НТУ "ХПІ". 2011. 230 с.
 14. Чинков В.Н. Динамические фильтры и их применение при спектральном анализе случайных сигналов. Харків, Вид-во "Підручник" НТУ "ХПІ", 2012, 284 с.
 15. Кісіль І.С. Метрологія, точність і надійність засобів вимірювання. Івано-Франківськ, Вид-во "Факел", 2002, 400 с.