Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2021, № 1-2, с. 49-53.
DOI: 10.15222/TKEA2021.1-2.49
УДК 621.791.16
Стабілізація зварювального зусилля в процесі ультразвукового монтажу дротяних і стрічкових виводів
(російською мовою)
Пєтухов І. Б.

Республіка Білорусь, м. Мінськ, ВАТ «Планар-ЗІ».

Для підвищення якості мікрозварювання дротових і стрічкових виводів запропоновано методику стабілізації зварювального зусилля шляхом компенсації пружності підвіски ультразвукового перетворювача (УЗП) у циклі ультразвукового / термозвукового монтажу виводу. Проведено аналіз побудови ультразвукових технологічних систем і факторів, що впливають на стабільність процесу мікрозварювання. Для керування зварювальним зусиллям використовується електромагнітний пристрій на основі котушки в полі постійного магніту, при цьому зусилля прямо пропорційно струму, що протікає в котушці. Для компенсації пружності підвіски використовуються дані, отримані при попередньому калібруванні зміни зусилля підвіски у всьому діапазоні перебігу УЗП. При цьому калібрування виконується за відсутності струму, що протікає через котушку. Величина зусилля може зчитуватися з цифрового датчика зусилля. Одночасно значення зусилля порівнюються з оцифрованим сигналом датчика деформації. Отримані дані зберігаються у пам'яті установки приєднання виводів. У циклі приєднання провідника після визначення моменту контактування привод переміщує зварювальну головку по вертикалі на величину заданого перебіга (близько одного діаметра приєднуваного провідника). При цьому відбувається вигин рухомої частини підвіски УЗП і збільшення навантаження, для компенсації якого автоматично зменшується струм через котушку електромагнітного навантаження, що дозволяє зберігати встановлене зусилля на заданому рівні. Аналогічно виконується компенсація зварювального зусилля при зварюванні, з тією різницею, що змінюється вектор зусилля компенсації — зусилля має збільшуватися зі збільшенням деформації провідника. Реалізація запропонованого алгоритму дозволила покращити стабілізацію зварювального зусилля до 20% при зварюванні провідників підвищеного перерізу та покращити якість зварювання. Запропоноване рішення може бути застосовано і в інших ультразвукових технологічних системах мікрозварювання, в тому числі для приєднання провідників діаметром менш ніж 100 мкм.

Ключові слова: ультразвукова зварювальна головка, зварювальне зусилля, стабілізація струму в котушці, ультразвуковий перетворювач, підвіска, плоскопаралельні пластини.

Дата подання рукопису 10.01 2021
Використані джерела
  1. Ланин В.Л., Петухов И.Б., Драгилев Л.Г. Ультразвуковая микросварка проволочных выводов больших диаметров при монтаже мощных полупроводниковых приборов. Электроника: Наука, Технология. Бизнес, 2020, №2 (00193), с. 152–160.
  2. Петухов И.Б., Кипарин И.Н. Технологическая система микросварки проволочных выводов большого диаметра. Материалы 21-й МНПК «Современные информационные и электронные технологии», Украина, Одесса, 2020, c. 46–47.
  3. Chen Y., Yan Q., Gong H. Research on the force-position switching control system of wire bonding head on DSP. Mechanics and Materials, vols. 511–512, 2014, рp. 1118–1122. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.511-512.1118
  4. Fang L., Yin Y.H., Chen Z.N. Design and control of novel linear wire bonding head. The International Journal оf Advanced Manufacturing Technology, 2007, 35(11), рр. 1136–1144. https://doi.org/10.1007/s00170-006-0795-9
  5. Harmann G.G. Wire Bonding in Microelectronics. USA, NY, McGraw Hill, 2010, 446 р.
  6. Достанко А.П. и др. Технологические процессы и системы в микроэлектронике: плазменные, электронно-ионно-лучевые, ультразвуковые. Минск, Бестпринт, 2009, 202 с.
  7. Jacques S. The Importance of Interconnection Technologies: Reliability of Power Electronic Packages, 2017, p. 185–201. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.69611