Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2022, № 1-3, с. 50-56.
DOI: 10.15222/TKEA2022.1-3.50
УДК 621.362.192
Особливості визначення показників надійності термоелектричних генераторних модулів за експериментальними даними
(українською мовою)
Горський П. В.

Україна, м. Чернівці, Інститут термоелектрики НАН та МОН України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

Обґрунтовується необхідність застосування дифузійно-немонотонного розподілу напрацювання до відмови для опрацювання результатів ресурсних випробувань термоелектричних генераторних модулів з метою визначення їхніх стандартизованих показників надійності та відносних похибок отриманих значень. Пропонується точкові оцінки параметрів закону, а саме середнє напрацювання на відмову та параметр варіації швидкості деградаційних процесів, визначати шляхом згладжування часової залежності імовірності безвідмовної роботи методом найменших квадратів. Це дозволяє досягти істотно меншої похибки визначення стандартизованих показників надійності, ніж у разі використання методу максимальної правдоподібності.

Ключові слова: надійність, термоелектричний модуль, напрацювання до відмови, дифузійно-немонотонний розподіл, метод максимальної правдоподібності, метод найменших квадратів, відносна похибка.

Дата подання рукопису 25.04 2022
Використані джерела
  1. Зайков В.П., Мещеряков В.І., Журавльов Ю.І. Вплив середньої об’ємної температури гілок термоелемента на основні параметри, показники надійності та динаміку функціонування термоелектричного теплового насоса. Термоелектрика, 2018, № 2, с. 31–46.
  2. Гришин В.И., Котлов Д.В. Способ изготовления полу¬проводниковых ветвей для термоэлектрического модуля и термо-электрический модуль. Публикация WO/2015/126272
  3. Salvo M., Smeacetto F., D’Isanto F. et al. Glass-ceramic oxidation protection of higher manganese silicide thermoelectrics. Journal of European Ceramic Society, 2019, vol. 39, pp. 66–71. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.01.007
  4. He R., Shierning С., Nielsch K. Thermoelectric devices: a review of devices, architectures and contact optimization. Adv. Mater. Technol., 2018, vol. 3, iss. 4, 1700256. https://doi.org/10.1002/admt.201700256
  5. Karri N.K, Mo C. Reliable thermoelectric module design under opposing requirements from structural and thermoelectric considerations. Journal of Electronic Materials, 2018, vol. 47, pp. 3127–3135. https://doi.org/10.1007/s11664-017-5934-6
  6. Yan Yi. Vertical self-defined thermoelectric legs for use in thin-film micro thermo electric generators (μ-TEG). Ph.D. diss., Department of Electrical Engineering, University of Michigan, 2019, 216 p.
  7. Kim H. S., Wang T., Liu W., Ren Z. Engineering thermal conductivity for balancing between reliability and performance of bulk thermoelectric generators. Adv. Funct. Mater., 2016, vol. 26, pp. 3678–3686. https://doi.org/10.1002/adfm.201600128
  8. Левин Б.Р. Элементы теории надежности. Учебное пособие. Москва, редакционно-издательский отдел ВЗЭИС, 1969, 144 с.
  9. Львович Я.Е. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности РЭА. Москва, Радио и связь, 1986, 192 с.
  10. Котырло Г.К. Расчет и конструирование термоэлектрических генераторов и тепловых насосов. Справочник. Киев, Наукова думка, 1980, 328 с.