Главная

Замовити книги можна

по e-mail:
tkea.journal@gmail.com

Довідки
за телефоном:
+38 (099) 444-63-52

 

Спеціальна література


Пульмонологія дитячого віку: навч. посібник / Стоєва Т. В., Весілик Н. Л., Соболєва К.Б., Ситник В. В., Дойкова К. М.; за ред. Т. В. Стоєвої.— Оде­са: По­лі­тех­пе­рі­о­ди­ка, 2020.— 222 с.: 59 іл., 88 табл.— (Серія «Путівник з педіатрії»).
ISBN 978-966-2666-22-9

   Навчальний посібник розроблено відповідно до типової програми з педіатрії курсу пульмонології для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. У посібнику висвітлені сучасні класифікації, провідні механізми етіопатогенезу, критерії діагностики, основи терапії з урахуванням національних стандартів і рекомендацій.
   Посібник рекомендовано для студентів медичних вузів, педіатрів, сімейних лікарів, пульмонологів та лікарів-інтернів.
 

 


Польська мова за професійним спрямуванням. Спеціальності: енергетика, інформатика й комп’ютерні науки, економіка, хімія, екологія, управління, журналістика, культурознавство, психологія : навч. посіб. / Л. І. Яковенко, А. Є. Денисова, О. М. Козаченко, В. В. Тожиєва, О. В. Савченко.— Вид. 2-ге, переробл. й доповн.— Оде­са: По­лі­тех­пе­рі­о­ди­ка, 2020.— 142 с.
ISBN 978-966-2666-24-3

   Навчальний посібник містить спеціалізовані тексти польською мовою з енергетики, інформатики й комп’ютерних наук, економіки, управління, психології, журналістики, культурознавства, хімії, екології. Джерелом текстів послугували сучасні медійні ресурси. Пропонований посібник має на меті дати студентам зразки польського професійного мовлення зазначених галузей науки, ознайомити їх з базовою термінологією. Завдання, розміщені у посібнику, спрямовані на розвиток професійного мовлення, засвоєння термінології з певної наукової сфери й самостійне використання польської мови для реалізації власних професійних потреб.
   Видання призначене для студентів політехнічних університетів, фахівців зазначених спеціальностей, а також усіх, хто прагне вдосконалити навички професійного мовлення польською мовою.
 

 


Стоєва Т. В.
Путівник з педіатрії. Нефрологія дитячого віку: навч. посібник / Стоєва Т. В., Годлевська Т. Л., Никитенко О. П. та ін.; за ред. Т. В. Стоєвої.— Оде­са: По­лі­тех­пе­рі­о­ди­ка, 2018.— 182 с.: 52 іл., 84 табл.

   Навчальний посібник розроблено відповідно до типової програми з педіатрії курсу нефрології для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. У посібнику висвітлені сучасні класифікації, провідні механізми етіопатогенезу, критерії діагностики, основи терапії з урахуванням національних стандартів і рекомендацій.
   Для студентів, лікарів-інтернів, педіатрів та сімейних лікарів.
 

 


Зайков В. П., Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И.
Прогнозирование показателей надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Книга 3. Методы повышения надежности: монография.— Одес­са: По­ли­тех­пе­ри­о­ди­ка, 2018.— 252 с.: 159 ил., 60 табл.

   Книга посвящена одной из ключевых проблем проектирования термо­элек­три­чес­ких устройств (ТЭУ) — поиску путей повышения их надежности.
   Исследованы основные методы повышения показателей надежности ТЭУ: конструктивный, параметрический, структурный и комбинированный. Приведены результаты расчетов основных характеристик и показателей надежности одно- и двухкаскадных ТЭУ в зависимости от геометрии ветвей термоэлементов, токового режима работы, параметров исходных материалов термоэлементов (термоэлектрической эффективности, коэффициента термо-эдс и электропроводности) и проведен анализ полученных результатов. Также рассмотрены простейшие схемы резервирования элементов и проведен сравнительный анализ различных способов включения резерва. Показаны возможности комбинированного (совмещенного) метода повышения показателей надежности ТЭУ путем оценки совместного использования конструктивного и параметрического методов в сравнении с результатами, которые можно получить при их раздельном применении.
   Предназначена для инженеров, научных работников, а также студентов соответствующих специальностей, занимающихся вопросами надежности элементов электроники и в целом РЭА, а также разработкой и проектированием термоэлектрических устройств.
 

 


Зайков В. П., Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И.
Прогнозирование показателей надежности термоэлектрических ох­лаж­да­ю­щих устройств. Книга 2. Каскадные устройства.— Одес­са: По­ли­тех­пе­ри­о­ди­ка, 2016.— 124 с.

   Книга посвящена прогнозированию показателей надежности каскадных термоэлектрических устройств (КТЭУ) при их проектировании и оценке показателей надежности КТЭУ выбранной конструкции.
   Рассмотрены функциональные зависимости, позволяющие оценить как охлаждающие возможности, так и энергетическую эффективность и показатели надежности проектируемого устройства в различных токовых режимах работы. Продемонстрирован подход, позволяющий перейти от расчетов к построению каскадных ТЭУ на основе унифицированных модулей, и подход, который позволяет оценить показатели надежности КТЭУ заданной конструкции. Проанализировано влияние тепловой нагрузки на параметры надежности КТЭУ. Приведены алгоритмы, которые помогут разработчику вести оптимизированное проектирование РЭА с использованием КТЭУ или выбрать оптимальную для поставленной задачи конструкцию КТЭУ.
   Предназначена для инженеров, научных работников, а также студентов соответствующих специальностей, занимающихся вопросами надежности элементов электроники и в целом РЭА, а также разработкой и проектированием термоэлектрических устройств.
 

 


Зайков В. П., Киншова Л. А., Моисеев В. Ф.
Про­гно­зи­ро­ва­ние по­ка­за­те­лей на­деж­нос­ти тер­мо­элек­три­чес­ких ох­лаж­да­ю­щих ус­тройств. Кн. 1. Одно­кас­кад­ные ус­трой­ства.— Одес­са: По­ли­тех­пе­рио­ди­ка, 2009.— 120 с.: ил. 53, табл. 8.

   Кни­га по­свя­ще­на оцен­ке и про­гно­зи­ро­ва­нию по­ка­за­те­лей на­деж­но­сти од­но­кас­кад­ных тер­мо­элек­три­чес­ких ох­лаж­да­ю­щих ус­тройств, ка­че­ствен­но­му и ко­ли­че­ствен­но­му опи­са­нию этих по­ка­за­те­лей в за­ви­си­мос­ти от то­ко­во­го ре­жи­ма ра­бо­ты тер­мо­эле­мен­та, ве­ли­чи­ны теп­ло­вой наг­руз­ки, ус­ло­вий экс­плу­а­та­ции, а так­же с уче­том воз­дей­ствия по­вы­шен­ной или по­ни­жен­ной тем­пе­ра­ту­ры сре­ды как на ста­дии про­ек­ти­ро­ва­ния тер­мо­элек­три­чес­ко­го ус­трой­ства, так и на ста­дии его экс­плу­а­та­ции.
   Кни­га пред­наз­на­че­на для ин­же­не­ров, на­уч­ных ра­бот­ни­ков, а так­же сту­ден­тов со­от­вет­ству­ю­щих спе­ци­а­ль­нос­тей, за­ни­ма­ю­щих­ся во­про­са­ми на­деж­но­сти эле­мен­тов элек­тро­ни­ки и в це­лом РЭА и раз­ра­бот­кой и про­ек­ти­ро­ва­ни­ем тер­мо­элек­три­чес­ких ус­тройств. >>>
 

 


Годлевский Л. С., Полясный В. А., Кресюн Н. В., Муратова Т. Н., Садлий А. В., Ненова О. Н., Годлевская Т. Л.
Ме­ди­цин­ская ап­па­ра­ту­ра. Прин­ци­пы дей­ствия и при­ме­не­ния. (на CD).— Одесса: Политехпериодика, 2015.— 383 с.: ил. 161, табл. 10.
http://dx.doi.org/10.15222/godlevsky1

   В монографии изложены принципы функционирования и применения современной медицинской техники, ее воздействие на организм человека. Рассмотрена наиболее распространенная медицинская электронная аппаратура диагностического, терапевтического, хирургического и исследовательского назначения с применением современных медицинских технологий — таких как электро-, магнито-, рентгеновская, ультразвуковая, компьютерная томография, эндоскопическая и др. Излагаются основы метрологического обеспечения медицинской техники и безопасности ее применения.
   Книга рекомендуется студентам медицинских вузов III—IV уровней аккредитации, широкому кругу врачей и научным работникам. >>>
 

 


Лейдерман Л. М.
Что наша жизнь? Журнал! (К истории научно-технического журнала «ТКЭА»).— Одес­са: По­ли­тех­пе­ри­о­ди­ка, 2014.— 44 с.

   Собранные публикации касаются организации издания научно-технического журнала. Автор, ответственный секретарь редакции одесского журнала «ТКЭА» в 1977—2007 годах, отслеживает динамику задач журнала и его редакции в период после разделения Советского Союза на отдельные государства.
   Сборник может быть полезным для специалистов, интересующихся те­о­ре­ти­чес­кой и практической проблематикой организации специальных изданий.
 

 


Ефименко А. А.
Про­ек­ти­ро­ва­ние меж­блоч­ных элек­три­чес­ких со­е­ди­не­ний элек­трон­ных средств в ба­зо­вых не­су­щих кон­струк­ци­ях.— Одес­са: По­ли­тех­пе­ри­о­ди­ка, 2013.— 280 с.—161 ил., 23 табл.

   В мо­но­гра­фии рас­смат­ри­ва­ют­ся во­про­сы про­ек­ти­ро­ва­ния меж­блоч­ных элек­три­чес­ких со­е­ди­не­ний в элек­трон­ной ап­па­ра­ту­ре, соз­да­ва­е­мой с ис­поль­зо­ва­ни­ем ба­зо­вых не­су­щих кон­струк­ций (БНК). При­во­дит­ся клас­си­фи­ка­ция и ха­рак­те­рис­ти­ка сов­ре­мен­ных ти­пов элек­три­чес­ких со­е­ди­не­ний и БНК, фор­ма­ли­зо­ва­ны за­да­чи их про­ек­ти­ро­ва­ния. Бо­ль­шое вни­ма­ние уде­ле­но ме­то­дам и сред­ствам про­ек­ти­ро­ва­ния меж­блоч­ных элек­три­чес­ких со­е­ди­не­ний и БНК, а так­же во­про­сам соз­да­ния мо­де­лей и ал­го­рит­мов про­ек­ти­ро­ва­ния. От­дель­но рас­смот­ре­ны ме­то­ды про­ек­ти­ро­ва­ния элек­тро­мон­та­жа с ис­поль­зо­ва­ни­ем не­пая­ных кон­так­т­ных со­е­ди­не­ний.
   Мо­но­гра­фия пред­наз­на­че­на для раз­ра­бот­чи­ков элек­трон­ных средств. Вмес­те с тем, она мо­жет быть по­лез­на сту­ден­там и ас­пи­ран­там со­от­вет­ству­ю­щих спе­ци­аль­нос­тей.
 

 


Єфіменко А. А., Сімонов В. В.
Кон­стру­ю­ван­ня елек­трон­них за­со­бів. Ме­ха­ніч­ні струк­ту­ри: До­від­ник.— Оде­са: По­лі­тех­пе­ріо­ди­ка, 2009.— 548 с.: іл. 269, табл. 484.

   Довідник містить в собі ши­ро­ку тех­ніч­ну ін­фор­ма­цію, яка до­по­мо­же упо­ряд­ку­ва­ти та по­лег­ши­ти про­цес кон­стру­ю­ван­ня де­та­лей та скла­даль­них оди­ниць ме­ха­ніч­них струк­тур елек­трон­них за­со­бів. Це тех­но­ло­гіч­ні ви­мо­ги, ві­до­мос­ті про шорст­кість та від­хи­лен­ня фор­ми і роз­та­шу­ван­ня по­вер­хонь, про ме­ха­ніч­ні роз’єм­ні та не­роз’єм­ні з’єд­нан­ня, за­без­пе­чен­ня взає­мо­за­мін­нос­ті, кон­струк­цій­ні ма­те­ріа­ли та по­крит­тя. Крім то­го, в до­від­ни­ку є різ­ні за­галь­ні ві­до­мос­ті, не­об­хід­ні кон­струк­то­ру.
   Довідник призначено ін­же­не­рам елек­трон­но­го апа­ра­то­бу­ду­ван­ня, ра­зом з тим він мо­же бу­ти ко­рис­ним сту­ден­там від­по­від­них спе­ці­аль­нос­тей ви­щих тех­ніч­них нав­чаль­них зак­ла­дів при кур­со­во­му та дип­лом­но­му про­ек­ту­ван­ні. >>>
 

 


Митягин А. Ю., Фещенко В. С. Фотоприемники УФ-диапазона на природных алмазах (на английском языке + CD c текстом на русском языке).— Одесса: По­ли­тех­пе­ри­о­ди­ка, 2013.— 128 c.: ил. 108, табл. 10.

В монографии представлены результаты исследований фотоприемников на основе при­род­ных алмазов, в частности конструкции, технологии изготовления и ре­зуль­та­ты тестирования экспериментальных моделей одно- и многоэлементных УФ-фо­то­при­ем­ни­ков. Показана принципиальная возможность создания на основе алмаза вы­со­ко­чув­стви­тель­ных элементов матрицы. В книге также представлены разработки двух­ка­наль­ных алмазных фотоприемников, работающих в ультрафиолетовом и ин­фра­крас­ном диапазонах.

 


Одесса — Чернобыль — Одесса / Сост. Е. А. Садовская, Н. И. Архангельская, Е. А. Бондарчук.— Одесса: Политехпериодика, 2011.— 154 с.

   Книга посвящена памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, умерших в Одесской области в течение двух с половиной десятилетий после 26 апреля 1986 года. В ней содержатся материалы, собранные Ассоциацией вдов Чернобыля в Одесской области, сведения о ликвидаторах, воспоминания их близких. >>>
 

 


Борисов С. В.
Усадьба, особняк, дача. Вопросы проектирования.— Одесса: Политехпериодика, 2010.— 312 с.: ил. 600.

   Книга посвящена проектированию индивидуального загородного жилья в России ру­бе­жа XX—XXI ве­ков — вре­ме­ни во­зоб­нов­ле­ния его ак­тив­но­го стро­и­тель­ства. На ос­но­ва­нии ав­тор­с­ко­го опы­та про­ек­ти­ро­ва­ния ука­зан­ных объек­тов рас­смот­ре­ны раз­лич­ные со­о­ру­же­ния, их ком­плек­сы, воз­ве­ден­ные с при­ме­не­ни­ем сти­ле­об­ра­зу­ю­щих прин­ци­пов ис­то­риз­ма. Ана­ли­зи­ру­ют­ся сов­ре­мен­ные тен­ден­ции в стро­и­тель­стве с обос­но­ва­ни­ем це­ле­со­об­раз­нос­ти ис­поль­зо­ва­ния опы­та ар­хи­тек­ту­ры 1850—1900-х го­дов. Пред­ла­га­ет­ся под­ход к про­ек­ти­ро­ва­нию, спо­соб­ству­ю­щий про­дол­же­нию тра­ди­ций под­мос­ков­но­го за­го­род­но­го жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства, ба­зи­ру­ю­щий­ся на ос­во­е­нии мно­го­об­ра­зия ис­то­ри­чес­ких сти­лей.
   В ра­бо­ту вклю­че­ны ма­те­ри­а­лы, пред­став­лен­ные на ре­ги­о­наль­ных кон­фе­рен­ци­ях 2008—2010 го­дов, по­свя­щен­ных во­про­сам про­ек­ти­ро­ва­ния и стро­и­тель­ства, до­кла­ды на XVI и XVIII Рож­дест­вен­ских об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных чте­ни­ях 2008 и 2010 годов.
   Для ар­хи­тек­то­ров и сту­ден­тов, пла­ни­ру­ю­щих про­фес­си­о­наль­ную дея­тель­ность в об­лас­ти про­ек­ти­ро­ва­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го жи­лья, а так­же для всех, кто за­ду­мы­ва­ет­ся о стро­и­тель­стве соб­ствен­но­го до­ма. >>>
 

 


Годлевский Л. С., Коболев Е. В., Смирнов И. В.
Сти­му­ля­ция моз­га: ме­ха­низ­мы пре­кра­ще­ния су­до­рож­ной ак­тив­нос­ти.— Одесса: Нептун-Технология, 2006.— 184 с.: ил. 43, табл. 10.

   В кни­ге из­ло­же­ны прин­ци­пы па­то­ге­не­за эпи­леп­ти­чес­ко­го син­дро­ма с по­зи­ций фор­ми­ро­ва­ния ком­пен­са­тор­но­го от­ве­та моз­га, на­пра­влен­но­го на ог­ра­ни­че­ние и по­да­вле­ние су­до­рож­ной ак­тив­нос­ти. Рас­смо­тре­на роль ко­ры и ядер моз­жеч­ка в кон­тро­ле па­то­ло­ги­чес­ки уси­лен­но­го воз­бу­жде­ния го­лов­но­го моз­га. Опи­са­ны ус­ло­вия ре­али­за­ции про­ти­во­эпи­леп­ти­чес­кой фун­к­ции струк­тур моз­жеч­ка.
   При­ве­де­ны ос­нов­ные дан­ные о ме­ха­низ­мах ней­ро­троп­ных эф­фек­тов тран­скра­ни­аль­ной маг­нит­ной сти­му­ля­ции моз­га. Оп­ре­де­ле­ны осо­бен­нос­ти дей­ствия им­пуль­сно­го маг­нит­но­го по­ля на про­явле­ния су­до­рож­но­го син­дро­ма у экс­пе­ри­мен­таль­ных жи­вот­ных. Обос­но­ва­но по­ло­же­ние о це­ле­со­об­раз­нос­ти при­ме­не­ния дан­но­го не­ин­ва­зив­но­го воз­дей­ствия на зо­ну па­лео­це­ре­бел­ляр­ной ко­ры у па­ци­ен­тов, стра­да­ющих ре­зи­стент­ны­ми фор­ма­ми эпи­леп­сии. >>>
 

 


Смольский С. М., Филиппов Л. И.
Три шага к профессии: наука, диссертация, педагогика.— Одесса: Нептун-Технология, 2005.— 128 с.: ил. 4, табл. 1.

   Ав­то­ры ра­бо­ты по­ка­зы­ва­ют, что вы­пол­не­ние лю­бо­го на­уч­но­го ис­сле­до­ва­ния, под­го­тов­ку на­уч­ных ста­тей, от­че­тов и на­пи­са­ние дис­сер­та­ции сле­ду­ет про­из­во­дить в оп­ре­де­лен­ной ло­ги­чес­кой по­сле­до­ва­тель­нос­ти дей­ствий, ко­то­рую мож­но наз­вать ал­го­рит­мом на­уч­но­го ис­сле­до­ва­ния. При этом ука­зы­ва­ет­ся не толь­ко то, что сле­ду­ет сде­лать, но и как, ка­ки­ми сред­ства­ми. Ав­то­ры ука­зы­ва­ют пу­ти при­обре­те­ния мас­тер­ства и в пе­да­го­ги­чес­кой дея­тель­нос­ти, ре­али­зу­ющей­ся на гра­ни зна­ний и ис­кус­ства.
    Кни­га пред­наз­на­че­на, в ос­нов­ном, для мо­ло­дых ис­сле­до­ва­те­лей, со­ис­ка­те­лей уче­ных сте­пе­ней ма­гис­тра и кан­ди­да­та наук и на­чи­на­ющих пе­да­го­гов. >>>